Tehetséggondozó Program az Alapfokú Művészeti Iskola tanáraival 

Tehetségterület: 

 • testi-kinesztetikus 
 • térbeli-vizuális 
 • zenei 

Program célja:

Komplex képességfejlesztés megvalósítása a zenei, képzőművészeti és néptánc területen


Célcsoport: 6-14
Program óraszáma: heti rendszerességgel, esetleg tömbösítve (36 óra)
Résztvevők száma: 10-15 tanuló alkalmanként, területre történő beválogatás alapján

Beválogatás bemutatása:

Vizsgálat tárgya: művészeti irányultság iránti érdeklődés feltárása, motiváltság
Vizsgálat : motiváció. A jelentkezés önkéntes: általános zenei képesség, műveltség, képzőművészeti képesség felmérése. Beszélgetés, hozott zenei, képzőművészeti produkció, alkotás bemutatása.
Beválogatás: A művészeti iskolában három művészeti ágon tanulhatnak a növendékek.

 • Zeneművészeten zongora, jazz-dob, fafúvós és gitár hangszereken tanulhatnak.
 • Képzőművészeti tanszakon grafika és festészet területen mélyíthetik el tudásukat illetve részt vesznek műhely gyakorlaton is (kerámia vagy tűzzománc)
 • Táncművészeti ágon a népi játékkal és néptánccal ismerkedhetnek meg.

Ezen művészeti ágak legkiemelkedőbb, leginkább motivált, valamely művészeti ágban elmélyült, valamely művészeti iránt kiemelt fogékonyságot mutató tehetségek gondozása, fejlesztése a program célja.

Tehetséggondozás bemutatása:

Jelleg: differenciáló, menedzsment, támogató.
Gondozás célja:

 • Nyújtson speciális művészeti ismereteket, járuljon hozzá harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.
 • Neveljen az értékes zene, képzőművészet és a tánc befogadására, értésére és művelésére, az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel alakítson ki a kultúra iránt nyitott magatartást.
 • Ösztönözze tanulóit zenei és képzőművészeti tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására, rendszeres hangverseny, néptánc előadás, kiállítás és színházi előadás látogatásra, a rádió és televízió zenei és képzőművészeti és néptánc műsorainak meghallgatására, a zenei és képzőművészeti és néptánc mozgalom eseményei iránti érdeklődésre.
 • Nevelje tanulóit rendszeres, céltudatos, gazdaságos, koncentrált munkára, a korszerű módszerek és az innováció különböző formáinak alkalmazásával segítse elő tudásuk gyarapodását.

A program tematikája:

A program tematikai egységei heti 1 óra rendszerességgel kerülnek megtartásra, mely során a programban részt vevő diákok 12 témaegységen vesznek részt.

Tehetségterület: Elsősorban zenei, de a rokon művészterületek is bevonásra kerülnek (képzőművészet, tánc)

A program célja: A Budapesti Fesztiválzenekarral való partneriskolai együttműködés alapján lehetővé tenni a gyermekek és fiatalok számára a zenével és művészekkel való személyes találkozást. A jövő hangverseny-látogatói ismerjék meg a klasszikus zenét, egy szimfonikus zenekar működését, a hangszereket, amelyen művészeink játszanak. A zene mellett fontos a rokon művészterületek bevonása (képzőművészet-díszletek), mozgás-a olyan előadások látogatása, melyben a zene és a tánc együttesen jelenik meg.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

Óraszám: Évi 36 óra, melyek egyrészt a látogatásra felkészülésből illetve a koncertlátogatásokból állnak 

Beválogatás bemutatása: Elsősorban az az alapfokú művészeti iskolai zeneművészeti ágán tanuló növendékeket válogatunk be a programba. A növendékek általában már rendelkeznek saját hangszeres tapasztalattal ezért motiváltak. Olyan diákokat is beválogatunk a programba, akik jó képességűek, de még hangszeres tanulmányaik elején járnak, mert tapasztalataink szerint a program növeli zene iránti elkötelezettségüket, és mélyíti tudásukat.

A gondozás bemutatása: A gondozás a Budapesti Fesztiválzenekarral kötött megállapodáson alapul. A gondozás három szakaszra oszlik. A koncert látogatás előtti szakaszban a növendékek gyakorlatokon és kiegészítő ismereteken keresztül megismerkednek az adott program főbb paramétereivel. A gondozás e szakasza hozzájárul ahhoz, hogy a növendékek értő közönségként látogassák meg a koncertet. A második szakaszban történik a koncertlátogatás élménye, mely során számos gyakorlati tapasztalattal gazdagodnak a növendékek. A gondozás harmadik szakaszában mérésen (tesztlap) keresztüli visszacsatolás történik, mely méri az egész folyamat sikerességét, hatékonyságát.

Hatásvizsgálat bemutatása: A program hatását, a megvalósítást követően tesztfeladatokon, és a programban résztvevőkkel történt beszélgetéseken keresztül mérjük.

Résztvevők száma:5-25 fő

Tehetségterület: Zenei

A program célja: A program célja, hogy az alapfokú művészeti iskola növendékeinek felkeltsük az érdeklődését a közös zenélés iránt, hiszen a közös zenélésen keresztül számtalan készséget és képességet sajátíthatnak el növendékeink, melyeknek köszönhetően hangszeres tudásuk mellett személyiségük is gazdagodik. Így a kamarazenélés a közösségi élmény mellett hozzájárul a komplex személyiségfejlesztéshez is. A program célkitűzései között szerepel az is, hogy a közös fellépések alkalmával színpadi rutint szerezzenek növendékeink.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

Óraszám: Évi 36 óra, heti egy óra tanszakonként 

Beválogatás bemutatása: Az alapfokú művészeti iskolai zeneművészeti ágán tanuló növendékeket válogatunk be a programba. A beválogatás több szempontot is figyelembe veszünk. Vannak olyan kamaraegyütteseik, amelyek kiemelkedő képességű növendékeinkből alakulnak, akik igazán elkötelezettek hangszereik iránt (jazz-dob, fuvola kamara, kis zenekar). Vannak azonban olyan kamaraformációk is, ahol kezdő hangszeres növendékek működnek (furulya) együtt. A beválogatásnál mindkét esetben építünk a diákok motivációjára illetve a szaktanárok pedagógiai tapasztalataira, mert ők képesek megítélni, mely diákok alkalmasak, és éreznek kedvet a közös zenéléshez. 

A gondozás bemutatása: A gondozás heti 1 alkalommal zajlik, a hangszeres művésztanárok segítségével. A gondozás keretében a diákok személyre-csoportra szabott darabokat sajátítanak el, így mindenkinek lehetősége van az egyéni fejlődésre is, de egyszersmind a diákok megtapasztalhatják a közös zenélés örömét is. A gondozás tanszaki (fafúvós, jazz-dob) és tanszakok közötti formában (zongora-jazz-dob-fuvola-gitár-ütősök) is működik. A közös munka során elsajátított darabokat a növendékeknek lehetőségük van a fellépések alkalmával közönség előtt is előadni, amely hozzájárul motivációjuk erősödéséhez.

Hatásvizsgálat bemutatása: A kamarazene program második éve működik. A tapasztalat szerint a program csökkenti a zeneiiskolai lemorzsolódást. A kamarazenélében résztvevők elmélyültebb tudásra tesznek szert, ezzel erősödik elkötelezettségük és motivációjuk. A közös fellépések alkalmával szerzett élmények gazdagítják a diákok személyiségét, a közös zenélés folyamán megvalósított szociális tanulás nyitottabbá, elfogadóbbá teszi őket egymás iránt.

Résztvevők száma:15-20 fő

Tehetségterület: Képzőművészeti 

A program célja: A program célja, hogy a résztvevő diákok megtapasztalják a szabad alkotás és az alkotói kötöttségek egyensúlyát. Kibontakozhassák tehetségüket meghatározott képzőművészeti témákban, alkalmazzanak különféle grafikai technikákat és eljárásokat. A képzőművészeti pályaművek elkészítése során gazdagodjon személyiségük, fejlődjön értékelési képességük és ízleljék meg az alkotás folyamatát és az elkészült mű sikerét.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

Óraszám: Évi 36 óra, heti egy óra tanszakonként 

Beválogatás bemutatása: Az alapfokú művészeti iskolai képzőművészeti ágán tanuló növendékeket válogatunk be a programba. A beválogatás során több szempontot is figyelembe veszünk. Építünk a diákok motivációjára illetve a szaktanárok pedagógiai tapasztalataira is.

A gondozás bemutatása: A gondozás heti 1 alkalommal zajlik, a képzőművészeti ágon oktató művésztanárok segítségével. A gondozás keretében a diákoknak lehetőségük van kipróbálni tehetségüket különböző képzőművészeti pályázatokon. A gondozás során szaktanár irányítása mellett készíthetik el beadandó pálya műveiket. A gondozás keretében a diákok megtapasztalhatják az alkotás teljes folyamatát a tervezéstől a megvalósításig illetve az alkotó egyéb feladatait is (pályaművek megfelelő módon történő eljuttatása a kiíróhoz).

Hatásvizsgálat bemutatása: A program tapasztalataink alapján hozzájárul az elmélyült alkotás, a flow-élmény megtapasztalásához. A mű készítése közben a diákok új készségekhez jutnak a térábrázolás és egyéb grafikai módszerek terén. Az elkészült mű és a mű esetleges díjazása fenntartja a növendékek érdeklődést, emeli motivációjukat, és sikerélményhez juttatja őket, mely megerősíti a képzőművészet iránti elkötelezettségüket.

Résztvevők száma:10-15 fő

Tehetségterület: Képzőművészeti 

A program célja: A vizuális nyelv játékos elemeinek önálló használata a diákok által. A grafikai ábrázolás eszközei és kapcsolataik. Képalkotás pontokból-kompozíció. Képalkotás fő és mellékszínekkel. A kreativitás fejlesztése, a sablon használatától eljutni teljesen szabad alkotásig.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

Óraszám: Évi 36 óra, heti egy óra tanszakonként 

Beválogatás bemutatása: Az alapfokú művészeti iskolai képzőművészeti ágán tanuló növendékeket válogatunk be a programba. A beválogatás során több szempontot is figyelembe veszünk. Építünk a diákok motivációjára illetve a szaktanárok tapasztalataira is.

A gondozás bemutatása: A gondozás heti 1 alkalommal zajlik, a képzőművészeti ágon oktató művésztanárok segítségével. A gondozás keretében a diákoknak lehetőségük van megismerni pontfestés technikáját. A program tematikája szerint a diákok megismerkednek a pontfestéssel száraz és vizes papíron, színkeverési technikákat ismernek meg. Kipróbálják a textilfestést is. A program hozzájárul a diákok képességfejlesztéséhez is vizuális és manuális téren illetve a kommunikáció fejlesztésén keresztül. A gondozás keretében a diákok megtapasztalhatják az alkotás teljes folyamatát a tervezéstől a megvalósításig. 

Hatásvizsgálat bemutatása: A program tapasztalataink alapján hozzájárul az elmélyült alkotás, a flow-élmény megtapasztalásához. A mű készítése közben a diákok fejlesztik vizuális, manuális képességeiket, kreativitásukat. Az elkészült mű fenntartja a növendékek érdeklődést, emeli motivációjukat, és sikerélményhez juttatja őket, mely megerősíti a képzőművészet iránti elkötelezettségüket.

Résztvevők száma:10-15 fő

Tehetségterület: Képzőművészeti, tantárgyközi 

A program célja: A program célja, hogy a résztvevő diákok tematikus dekorációkat, kiállításokat készítsenek meghatározott események, évfordulók alkalmával. A művek elkészítése során a megadott témát saját személyiségükre szabottan valósítják meg, szaktanári irányítás mellett. Az elkészült műveknek, mivel általában részét képezik egy eseményről való megemlékezésnek közösségerősítő hatásuk is van és erősítik az esztétikus környezet iránti igényt a diákokban.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

Óraszám: Évi 36 óra, heti egy óra tanszakonként 

Beválogatás bemutatása: A beválogatás alapja általában a diákok képességvizsgálatán és érdeklődésén alapul. A témáktól függően a diákok az alapfokú művészeti iskolai képzőművészeti ágának keretein belül vagy a közismereti tárgyakhoz kapcsolódóan valósítják meg műveiket. 

A gondozás bemutatása: A gondozás heti 1 alkalommal zajlik. A gondozás keretében a diákok közösen valósítanak meg egy ünnepi dekorációt (pl: adventi és karácsonyi ünnepély dekorációi) vagy egyénileg hoznak létre meghatározott kiállításhoz kapcsolódó műveket (Állatok és víz világnapi kiállítás; történelmi események korszakok feldolgozása). A munkák elkészítés során fejlődnek vizuális és manuális képességeik, a térbeli elrendezés, térlátás képességei. Közismereti témák elkészítésekor a diákok egyéni kutatásokat végeznek, előzetes ismereteket szereznek az adott témáról egyénileg és irányítottan. A közismereti témák elkészítésekor erős tantárgyköziség jellemző. A gondozás keretében a diákok megtapasztalhatják az alkotás teljes folyamatát a tervezéstől a megvalósításig.

Hatásvizsgálat bemutatása: A programnak köszönhetően a diákok szerteágazó ismeretekhez jutnak és erősítik számos készségüket. A program tapasztalataink alapján hozzájárul az elmélyült alkotás, a flow-élmény megtapasztalásához. A mű készítése közben a diákok új készségekhez jutnak a térábrázolás és egyéb grafikai módszerek terén. Az elkészült mű lehetővé teszi a téma mélyebb megismerést, hatékonyan differenciál, fenntartja a növendékek érdeklődést, emeli motivációjukat, és sikerélményhez juttatja őket, mely megerősíti az adott terület iránti elkötelezettségüket.

Résztvevők száma:10-20 fő

Tehetségterület: Zenei

A program célja: A program célja, a résztvevő diákok felkészítse nyilvános zenei szerepléseikre. A fellépések gazdagítják a növendékek személyiségét, olyan készségekhez és képességekhez juttatják őket, melyeket a zenei tevékenységen kívül is alkalmazni tudnak. A fellépések a közös élményen keresztül közösségépítő szereppel is bírnak.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

Óraszám: Évi 36 óra, heti egy óra tanszakonként 

Beválogatás bemutatása: Az alapfokú művészeti iskolai zeneművészeti ágán tanuló növendékeket válogatunk be a programba. A beválogatás során több szempontot is figyelembe veszünk. Egyrészt szerepelnek a programban olyan növendékek akik, kiemelkedő elkötelezettséggel és szorgalommal folytatják zenei tanulmányaikat. Számukra a program lehetőséget nyújt differenciálásra, és tehetségük kibontakoztatására. A programban olyan növendékek is szerepelnek, akiknek zenei előmenetelére jótékony hatással van a nyilvános szereplés, mert megerősíti önbizalmukat, emeli motivációjukat és végső soron hozzájárul zenei kibontakozásukhoz. 

A gondozás bemutatása: A gondozás heti 1 alkalommal zajlik, a zeneművészeti ágon oktató művésztanárok segítségével (zongora, gitár, fafúvós, jazz-dob). A gondozás keretében a diákok személyre szabott darabokon keresztül készülhetnek fel nyilvános szerepléseikre, szaktanári iránymutatás mellett. A programban résztvevő diákoknak számos fellépési lehetőséget biztosítunk (Abacus-piknik, Őszi HAMI koncert, Adventi reggelek, Adventi koncert, Karácsonyi ünnepély, Kiállításmegnyitók, Térségi versenyek megnyitói, HAMI költészet-napi koncert, Tanszaki nyilvános koncertek, Alapítványi-bál, Tehetség-nap) . 

Hatásvizsgálat bemutatása: A tapasztalat szerint a program csökkenti a zeneiiskolai lemorzsolódást. A fellépéseken résztvevők elmélyültebb tudásra tesznek szert, ezzel erősödik elkötelezettségük és motivációjuk. A fellépések alkalmával szerzett élmények gazdagítják a diákok személyiségét, magabiztosabbá válnak. A fellépések tapasztalatait később más területen is hasznosítják, hiszen a szereplés komplex módon formálja személyiségüket.

 

Résztvevők száma:20-30 fő

Tehetségterület: Interperszonális, nyelvi

A program célja: A program célja, a résztvevő diákok elkészítsék iskolánk hivatalos újságját, a Diákcsemegét. Az újság készítése során a diákok részt vesznek az alkotás teljes folyamatában, amivel olyan készségeket és képességeket szereznek meg, melyeket tanulmányi munkájuk más területén is hasznosítani tudnak. Az elkészült újság hozzájárul a közösségépítéshez és a hagyományőrzéshez is, hiszen egyfajta tükröt nyújt az intézmény életéről.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

 

Óraszám: Évi 36 óra, heti egy óra 

Beválogatás bemutatása: A beválogatás során építünk diákok egyéni érdeklődésére illetve a tanári megfigyelésre. Tapasztalataink szerint, a programban azok a diákok maradnak meg hosszú távon, akik, megtalálják azt a tématerületet, amelyikkel foglalkozni szeretnénk az újságban, ami hozzájárul ahhoz, hogy a meghatározott területtel évekig foglalkozzanak. Az újságba időről-időre bekerülnek vendégszerzők is, akik egy-egy kiemelt témával foglalkoznak, vagy egy meghatározott programon vesznek részt, amely megjelenik az újságban. 

 

A gondozás bemutatása: A gondozás heti egy alkalommal zajlik. A közös tevékenység során a diákok részt vesznek az alkotás teljes folyamatában. Az újság rovatokra oszlik, év elején meghatározásra kerülnek a különböző rovatok felelősei, illetve egy diák főszerkesztő, aki összefogja a különböző rovatvezetők munkáit. A témák kiválasztása közösen történik, az elkészült cikkeket a diákok elektronikus (Word) formában adják le. A munka végső stádiumában összeszerkesztése kerül az újság a Microsoft Publisher segítségével. A diákok az egész folyamat során támogatást kapnak a pedagógustól, aki facilitátori szerepben lép fel.

 

Hatásvizsgálat bemutatása: Az elkészült újság többféle módon szolgálja késztői személyiségfejlődését. Tapasztalataink szerint, bizonyos tanulók a program során rájönnek arra, hogy egy bizonyos téma jobban érdekli őket a többinél. Az újság segítségével lehetőséget kapnak arra, hogy elmélyüljenek a választott témában, amelyet hozzájárul későbbi pályaválasztásukhoz is. Szintén megfigyelhető, hogy az diákok egy része az újság hatására fedezi fel magában érdeklődését a média és az újságírás iránt és ennek köszönhetően a későbbiekben is hasonló területeken folytatják tanulmányaikat.

 

Résztvevők száma: 10-15 fő

Tehetségterület: Zenei, képzőművészeti

A program célja: A program célja, a zenei és képzőművészeti ágon tanuló diákok verseny felkészítése. A tehetséges és elkötelezett diákok a különböző helyi, területi és regionális versenyeken számottevő tapasztalatot szerezhetnek verseny szituációkban, személyre szabott felkészítést kapnak művésztanároktól és esetlegesen külső szakembertől, elmélyültebben és részletekbe menően ismerkedhetnek meg egyes darabokkal, saját hangszerükkel vagy azzal a képzőművészeti témával, amelyikkel foglalkoznak. A versenynek közösségépítő szerepe is van, hiszen a diákok iskolájukat képviselve érhetnek el szép eredményeket, mely pozitívan hat személyiségfejlődésükre is.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

 

Óraszám: Évi 36 óra, heti egy óra

 

Beválogatás bemutatása: Az alapfokú művészeti iskolai zeneművészeti és képzőművészeti ágán tanuló növendékeket válogatunk be a programba. A beválogatás során a legfőbb szempont, hogy olyan versenyeken indítsuk növendékeiket, amelyek megfelelnek aktuális tudásszintjüknek és hozzájárulhatnak a növendékek személyiségfejlődéséhez, elősegítik zenei vagy képzőművészeti előmenetelüket. Szerepelnek a programban olyan növendékek, akik kiemelkedő elkötelezettséggel és szorgalommal folytatják zenei tanulmányaikat. Számukra a program lehetőséget nyújt differenciálásra, és tehetségük kibontakoztatására. A programban olyan növendékek is szerepelnek, akiknek zenei előmenetelére jótékony hatással van a nyilvános szereplés, mert megerősíti önbizalmukat, emeli motivációjukat és végső soron hozzájárul zenei kibontakozásukhoz. 

 

A gondozás bemutatása: A gondozás előfeltétele, hogy a pedagógusok folyamatosan keresik azokat a versenyeket, amelyek megfelelnek az adott növendékek tudásszintjének és életkori sajátosságaiknak. Amint azonosításra kerülnek a megfelelő versenyek megkezdődik, a versenyfelkészítés, melynek során a pedagógus célirányosan a növendék személyiségével összhangban készíti fel növendékét a versenyre. A versenyfelkészítés részét képezheti külső szakember bevonása illetve olyan nyilvános alkalmak, fellépések megteremtése, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a növendék gyakorolhasson az éppen aktuálisan sorra kerülő versenyre. A felkészülést a versenyzés, majd a verseny közös kiértékelése, a tanulságok levonása zárja le.  A diákok az egész folyamat során támogatást kapnak a pedagógustól, aki egész végig támogató szerepben lép fel.

 

Hatásvizsgálat bemutatása: A versenyszereplés minden esetben építő jelleggel hat a növendék személyiségfejlődésére. A versenyt követően a növendék felkészítő tanárával kiértékeli a versenyt, megbeszélik azokat a pontokat, amelyek megfelelőek voltak és azokat a pontokat, amelyeken a jövőben esetlegesen javítani kell. A versenyben résztvevők elmélyültebb tudásra tesznek szert, ezzel erősödik elkötelezettségük és motivációjuk a művészeti tanulmányok iránt.

Résztvevők száma:1-15 fő

Versenyek:

 • I. és II. Fuvola minősítőverseny (Szentendre)
 • KÓTA kórusminősítő verseny (bronz minősítés-Érd)
 • Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsverseny (Törökbálint)
 • Papp Lajos Zongora verseny (Biatorbágy)
 • Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés AMI -Online zeneszerzőverseny (Nagykanizsa)

Kiemelt célunk: 

 • A kézműves hagyományok, anyagok, technikák megismertetése a tanulókkal.

A múlt, őseink élete és környezete mindig érdekelt bennünket, s úgy éreztük, hogy kötelességünk a tőlük kapott örökséget megőrizve, megbecsülve továbbadni.

 

„A néphagyományok feltárása egyáltalán nem szakmai ügy. Fontos feltétele ez a nemzeti, illetve nemzetiségi önismeretnek, létezésnek, az emberiség közös kulturális kincsestárához való méltó hozzájárulásnak.” – Kós Károly

A Kincsesház – kézműves műhelyben alkalmazott tevékenységformák:

 • Kerámia, fazekasság
 • Nemezelés
 • Szálas anyagok
 • Tűzzománc

Tehetségsegítési terület bemutatása

Tehetségazonosítás módszerei, elvei:

 •  gyermekek vizuális és manuális, valamint intellektuális képességeinek feltárása és fejlesztése.
 • A tanulók kézműves alkotások, értékek iránti nyitottságának, érzékenységének fejlesztése.
 • Hogy hozzásegítse a tanulókat a körülöttük lévő tárgyak tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához.
 • A lényeglátás, a szelektáló képesség fejlesztése.
 • A tanulók belső világának gazdagítása lehetővé tegye, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött, információkat.
 • Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtsék meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit.

Feladataink:

 • Korunk problémáiból adódóan új nehézségek is jelentkeznek (SNI gyerekek, információs káosz, érzelmi biztonság hiánya), amelyre új módszereket kell kitalálnunk.
 • Feladatunk az új elvárásoknak megfelelő, a művészeti nevelés erősségeire épülő módszerek, a saját élményű csoportmunka, a kézműves projekt terjesztése.
 • A csoportmunka kiemelkedő eszköze a szociális érzék fejlesztésének, az empátia és türelem elmélyítésének. A kézműves munka páratlan-e tekintetben is, hiszen értő vezetéssel egyben igazi örömforrás a gyermekalkotók számára. Nagyon fontos, hogy alkotás közben ráérezzenek a szépre, a harmóniára. Ennek elsajátítására a kézműves alkotások tanulmányozása és a saját művek létrehozása a legalkalmasabb módszer és eszköz.
 • Észre kell vetetnünk, hogy mindenben ott van, ott rejtőzik a szép a karakter, Ha ezt meglátják és átélik a szabályt, akkor már nyert ügyünk van, mert megérzik, megértik a világ természetét.
 • Az alkotás a munka során akkor válnak önállóvá, ha ki tudják fejezni érzelmeiket, és így ellenőrizni tudják saját lelkiállapotukat.
 • Segítenünk kell eligazodni, hogy az ingerek sokasága ne nehezedjen rá a gyerekekre. A tartalmak széles választéka, és a nevelési módszerek gazdagsága, kínálata felszabadítóan és ösztönzően hasson rájuk. Ezzel jobban tudjuk segíteni őket identitásuk keresésében, használható tudásuk megszerzésében, és műveltségükre büszke öntudatuk fejlesztésében.

A tehetségsegítő programba történő beválogatás

A kézműves műhely résztvevőinek beválogatása a következő módon történik:

 1. Véleménygyűjtés: diáktársaktól, önmagától, szülőtől, családtól, óvónőktől, pedagógustól, kortársaiktól.
  Ezek a személyek felkeresnek bennünket és felhívják figyelmünket a leendő tehetségre. Előfordul, hogy valaki csak kíváncsiságból jelentkezik, és csak később derül ki, hogy tehetséges.
 1. Tanulmányi teljesítmény alapján:
 • Jól teljesít technika órán, rajzórán.
 • Kitűnik jó kézügyességével, alkotó képzeletével, különleges gondolattársításaival.
 • Jó vizuális memóriával rendelkezik.
 • Jó tervező, érdeklődő, kíváncsi a tárgykészítés folyamatára.
 • Jól motiválható.
 • Kreatív, motiváló családi háttérrel rendelkezik.
 1. Jó eredményeket ér el rajz kiállításokon, tárgykészítő versenyeken.
 2. Az általunk tartott kézműves rendezvényeken feltűnik ügyességével, kreativitásával.

A tehetségsegítő programjainkban alkalmazott tevékenységek és indoklások

Tartalmi szempontból az iskolai tehetséggondozásnak a legfőbb alapelve a gazdagítás. Célja alapvetően az ismeretek és az elsajátítási folyamat, kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése.

A kézműves szakkör a gazdagítás tanórán kívüli változata. Műhelyünkben a minőségi dúsításon van a hangsúly.

 • Mélységben történő gazdagítás: ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a tanulóknak.
 • Tempóban történő gazdagítás: a tehetséges gyerekek ugyanannyi idő alatt társaiknál többet képesek megtanulni, így új tartalmakat is be lehet vonni a fejlesztésükbe.
 • Tartalmi gazdagítás során kihasználjuk a gyerekek egyedi természetét és szükségleteit, érdeklődését és a feladatokat, a munkát személyre szólóan állítjuk össze.(fejlesztés)
 • A feldolgozási képességek gazdagítása a kreatív és kritikus gondolkodásukat fejleszti elsősorban.

A műhelymunka alkalmas arra, hogy a gyerekek alkotó fantáziáját megmozgassa. A saját kreativitásukra hagyatkozzanak, önmaguktól alkossanak. A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően fejlődjön finom-motorikájuk, képzeletük, esztétikai érzékük.

A műhelymunka során az egyéni, ill. a csoportos foglalkoztatási formákat helyezzük előtérbe.

Nagy hangsúlyt fektetünk a csoportmunkára, ami a kompetencia alapú nevelés egyik felkínált munkaformája. Megosztani a feladatokat egymás közt, hogy ki mit csináljon, nem egyszerű feladat, de ezen keresztül tanulják meg szervezni a munkát, és a közösségi nevelésre is lehetőséget ad.

Lehetőséget nyújt a differenciált feladatadásra és feladatvégzésre. Így mindenki maga választhat, és saját kézügyességének megfelelően vállalhatja és végezheti el a megoldásra váró feladatot. A gyermek maga döntheti el, hogy egy közös alkotásból mi az, amit ő „bevállal” amit ő el tud készíteni.

E módszer alkalmazása során kiemelt szerepet kap az egyéni bánásmód, hiszen tehetségük, begyakoroltságuk, élményanyaguk, érzelmi életük alapján rendkívül eltérő szinten alkotnak.

Arra törekszünk és ez a technika lehetőséget ad erre, hogy önmagához képest fejlődjön, lépjen előre minden gyermek.

A művészeti nevelés egyik sajátossága a gyermek egyéni fejlődésének előtérbe helyezése. A nyári tábor alkalmassága abban nyilvánul meg, hogy reggeltől délutánig, több napon át, tehát igen nagy időtartamban foglalkozhat folyamatában a tervezett munkafolyamattal, illetve aktuális részfeladatával. A táborban résztvevők száma meghatározott, de legalábbis pedagógusonként optimalizált. Ez a kis csoportlétszám teszi lehetővé, hogy minden egyes tanulónak érdemben tudjon a pedagógus segíteni. A tervezési szakasznál a tanár – a gyermek adottságait, képességeit figyelembe véve – differenciálva határozhatja meg a célt, és az elkészülő munkadarab, használati tárgy vagy egyéb produktum nehézségi szintjét.

A régi természet közeli kultúrák jelképekkel teli üzenete csak akkor ér el hozzánk, ha tanulmányozzuk elődeink életét, a népszokásokat, a tárgyi és szellemi örökséget.

A szép természeti környezet aktivizálja a tanulókat, megmozgatja alkotó fantáziájukat és megindítja tevékenységüket. Örömteli rácsodálkozással, mély átéléssel készített tanulmány rajzok születnek így, s mind ezek az ismeretszerzés alapkövei. A rengeteg vázlat, ábrázolás mind-mind elősegíti az emlékezetben való rögzítést, az elemzést, az összehasonlító készség fejlesztését. A rajz és formaalkotás a tanulók kifejezésformáinak és fantáziájának gazdagítását is szolgálja.

A személyes bánásmód az egyéni érdeklődéshez és fejlettségi szinthez igazodva önálló látásmód kialakításához vezet. A művészeti fogékonyságra nevelés egyféle közösségi, emberi-társadalmi nevelést és ismeretszerzést is jelent, amellett, hogy a művészeti individuumot is nagymértékben fejleszti.

A művészeti nevelés eszköze a múzeumi kiállítások és projektek értő megtekintése és szakmai feldolgozása is.

A képzőművészeti kiállítások mellett a múzeumok régészeti anyagát, a néprajzi – népviseleti gyűjteményeket is fontos megismerni. 

Olyan tárgyakkal, használati eszközökkel találkozhatnak tanulóink, amelyek ma már alig ismertek. Így közvetlen közelről megnézve, kézbe véve, megtapogatva motorikus-taktikusúton újabb és újabb ismeretekre tesznek szert.

A tárgyak (lehetnek azok fából, textilből, üvegből) érdeklik a gyerekeket, szeretik megvizsgálni, ábrázolni, de elsősorban (szétszedni – összerakni) – elkészíteni.

Miután alaposan megszemlélték, megérezték a természeti anyagokat (fa, gyapjú, agyag, csuhé, szalma), az előállításuk, feldolgozásuk folyamatának a megértése következik.

Az anyagismeret mellett az eszközhasználat ismerete is fontos. Sok-sok gyakorlással, fokozatosan lehet elsajátítani a bonyolultabb, veszélyesebb szerszámok balesetmentes használatát.

Ilyenkor a differenciált, kiscsoportos foglalkozás ajánlott, a mester és a tanár fokozottabb odafigyelése, segítsége, irányítása mellett. A tevékenység befejezése után nem maradhat el a rendrakás, az anyagok gondos tárolása, pazarlás nélküli használata, értékének tudatosítása.

A társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatokat erősítik, gazdagítják.

A >közösségi életrend (az alkalmazkodás, beilleszkedés, a segítségnyújtás, a türelem, a tolerancia) a viselkedéskultúra fejlesztését is magában hordozza.

A természetes környezet, a szabad légkör, a vidék nyugalma felszabadult, örömteli, kutató tevékenységet eredményez.

Közvetlen közelről figyelhetik meg a jelenségeket, s így saját élmények alapján bővíthetik természettudományi ismereteiket.

Az alkotó táborra jellemző, hogy nincs rohanás, nincs kapkodás: a választható ajánlott tevékenységek és a játék remekül kiegészítik egymást.

Minden tevékenységet ajánlatos (előre) megtervezni. Ez különösen vonatkozik egy egyhetes nyári kézműves táborra, amely igen gazdag programokban.

A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységi formák feltételei

A program megvalósításában résztvevő szakember/szakemberek felsorolása, végzettségük, képzettségük eddigi tevékenységük bemutatása:

A műhely vezetői:

 • Lévai Rita, rajz, grafika
 • Görömbeiné Szalay Ágnes, rajz szakos tanár, üveglencsék készítése, kerámia, mozaik
 • Elbertné Szekeres Éva, Daróczi Györgyné tanító, rajz speciálkollégiumi végzettséggel. Szakterülete: természetes szálas anyagok használata (kukoricacsuhé, szalma, gyékény, vessző) 

Segítő mesterek:

 • Zombori László fazekas, (képző és iparművészeti tevékenység, alapfokú művészeti oktatás) Szakterülete: fazekasság, festészet, 
 • Szilaj Eszter , tűzzománc, 

kézművesek:

Szakterülete: gyöngyfűzés, szövés

Szakterülete: csuhé- és szalmafonás

 • kézműves
 • Szakterülete: fonások, játékkészítés természetes anyagokból

Tematika szerint a heti rendszerességgel tartandó foglalkozásokon 2 pedagógus és az adott kézműves területen jártas segítő mester van jelen. A nyílt műhelyeken minden pedagógus és mester, jelen van, hiszen ilyenkor nagyon sokan vagyunk. Ilyenkor forgószínpad-szerűen cserélődnek a csoportok. A nagyobb, jártasabb gyerekek segítenek a lemaradóknak példaadással, ötlettel, egy munkafogás bemutatásával.

Tárgyi feltételek:

 • A műhely éves tematika szerint dolgozik. Helyigénye az éppen készítendő tárgytól, technikától, alkotástól függ. Más helyigényűek az úgynevezett vizes munkák, mint pl. a nemezelés, kosárfonás, agyagozás, csuhézás. A száraz munkák, gyöngyözés, varrás, papírhajtogatás, bőrözés más körülményeket kívánnak. A szakkör állandó tagjaival két kisebb méretű tanteremben dolgozunk. Az egyikben meleg víz vételi lehetőség is van, amely nélkülözhetetlen a nemez készítéséhez. A jeles napokhoz kapcsolódó nyílt kézműves napokon az iskola több terme is foglalt lesz, hiszen ilyenkor százon felüli a létszám.
 • A nyári kézműves táborunk egy hetes tábor alatt kézműveseink a szabad ég alatt, az iskola udvarán alkotnak.
 • A kézi szerszámokat, eszközöket pályázati forrásból kívánjuk beszerezni
 • Fogyóeszköz a feldolgozandó anyag (textil, gyapjú, gyöngy, vessző, bőr, agyag, fonál, papír stb.). Ezeket gyűjtéssel, (szalma, csuhé, fűzfavessző, gyékény, sás stb.) illetve vásárlással (bőr, textil, agyag, nemez, gyöngy stb.) szerezzük be. 

A tehetséggondozó program rövid leírása :

Községünk iskolájába járó tanulók zenei tehetségének felismerését és fejlesztését tűztük ki célul, hogy lehetőségeinkhez képest segítsük a diákokat fejlődésükben, kibontakozásukban. Célunk a tehetséggondozói műhelyek működtetésével, hogy komplex képességfejlesztés, tehetségnevelés valósuljon meg intézményünkben. Pályázatunkban a néptáncoktatást emeljük ki, mert ez az a művészeti ág, amely a legmarkánsabban reprezentálja a népi hagyományok ápolását. 

 Iskola bemutatása, mint a tehetséggondozás színtere:

 Iskolánkat 1903-ban alapították. A több mint 100 év alatt sok változás történt. 1985-ben négy tanteremmel bővült az intézmény. Az utóbbi 10 évben épült a Tornacsarnok és a tetőtérben a számítástechnika szaktanterem. 2007-ben három szép, komfortos tantermet adtak át. Egyik szaktantermünk interaktív táblával van felszerelve, mely az oktatás színvonalának növelését szolgálja. A következő tanévben ismét bővült iskolánk, építettek egy új szárnyat, ahol korszerű ebédlő és községi illetve iskolai feladatot ellátó könyvtár kezdte meg működését. Iskolánk udvarát is újjá építették. A különböző korosztályok igényeinek megfelelően alakították ki, játszó, és sportolási lehetőséget biztosítva. >

2010 nyarán, infrastrukturális pályázaton nyert pénzből és önkormányzati támogatással felújítottuk a tantermeket /festés, mázolás/, a folyosót /cipős, ruhás szekrény/, sor került a világítótestek korszerűsítésére és a vizesblokkok cseréjére is. Ebben a tanévben kialakítottuk a művészeti tantermünket, melyben a zene és a vizuális kultúra oktatása folyik.

 

Iskolánk tanulói a KEK épületében /Kulturális Egyházi Központ/ tartják év végi zenei koncertjüket, valamint a kézműves szakkörre járó gyerekek munkáiból kiállítást szervezünk.

A KEK rendszeresen otthont ad különböző rendezvényeinknek /október 23., Anyák napja, karácsonyi ünnep, stb./

 

Kulturális Egyházi Központ (KEK)

 

Nevelő – oktató munkánk

 

„Használd képességeidet, mert kihalt lenne az erdő, ha csak a legjobb hangú madarak dalolnának.”

 

 

A Herceghalmi Általános Iskola Herceghalom község közoktatási intézményeként ellátja az alapfokú nevelés és oktatás feladatát.

Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

A partnerközpontú szemlélet kialakítása is kiemelt törekvéseink közé tartozik: a pedagógusok szülőkkel, diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaikat tisztelő, toleráns, a továbbtanulásra – akár egy egész életen át – is képes emberré, munkaerővé nevelni.

Hosszú távon szeretnénk, ha a mi iskolánk innovációval kiemelkedne a környékbeli iskolák közül, s elérné azt, hogy ide járni érdem legyen, s ne kötelesség. 

Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.

 

Pedagógusaink számára fontos a tanulás szeretetének kialakítása, a személyes fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése.

Néphagyományaink ápolása:

Iskolánkban a néphagyományok ápolását kiemelten kezeljük. Fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék ismerje meg a nemzet múltját, a múltjában gyökerező hagyományait és őrizze azokat. Identitásunk meghatározó jelleggel bír az újonnan felnövekvő nemzedék jövőjének megalapozásában. 

Iskolánk nagy nyitottsággal van a népi hagyományok felé, ennek szellemében hoztunk létre olyan programokat, amelyek felelevenítik az országunkban fellelhető különböző népszokásokat, a tájjellegű tánckultúrát, a népzenét és általában a népművészetek különböző ágait igyekszünk behozni iskolánk falai közé.

Szeretnénk, megerősíteni az iskolai Kukorica bálon és az óvodai adventi készülődésben a népi hagyományokhoz való kötődést. Ennek érdekében a témához kapcsolódó népi játékokat, kézműves foglalkozásokat, táncházat kapcsolunk a rendezvényekhez. Célunk ezzel hagyományaink jobb megismertetése, az identitás erősítése.

Művészeti nevelés:

Az alapfokú művészetoktatás nincs intézményes formába öntve a településen. Térítéses önkormányzat által támogatott iskolai szakkör formájában zajlik hangszeres oktatásunk /furulya, fuvola, gitár, zongora, néptánc/. Kézműves szakkörünket a délutáni foglalkozások keretében tartjuk.

A szülői visszajelzések igazolják, hogy a művészeti oktatás nagy értéke iskolánknak. Zenei növendékeink, tehetséges kamarás tanítványaink környező oktatási intézményekben turnéztak, községi rendezvények színvonalát növelték. Új tanszakunkon néptáncosaink ballagási ünnepségünkön, majd testvérvárosunkban Mehrstettenben szerepeltek.

Színjátszós tanulóink rendszeresen részt vesznek a helyi közéletben, nemzeti ünnepélyeken műsorral szolgálnak a településen idén elnyerték az ezüstminősítést.

 

Versenyek:

Tehetséges tanulóink külön fejlesztésében történt elmozdulás, de többre lenne szükség. Tanulóink lehetőséget kaptak arra, hogy iskolán kívül is össze tudják mérni a tudásukat más tanulókkal. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle /szaktárgyi, sport, művészeti, stb./ versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a szaktanárok végzik. Kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink a helyi, térségi, megyei, területi és országos versenyeken is, köszönhető mindez kollégáink áldozatos munkájának.

 

O k l e v é l az országos Német Nemzetiségi Népdalfesztivál népdaléneklés kategória 3. helyezettjének. Iskolánk 4 tanulóval vett részt ezen a rangos fesztiválon.

 

Személyi és környezeti feltételek a tehetséggondozó tevékenység szempontjából:

 

Az iskola több évtizedes története arra kötelez minket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére. Iskolánk fenntartója és működtetője 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. Hatalmas változáson ment keresztül intézményünk. Mind szervezeti felépítésében, mind működtetését tekintve. A herceghalmi Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár, egy közös igazgatású többcélú intézmény volt, amelyben nagyon jól együttműködött, egymást erősítette, szakmailag, pedagógiailag kiegészítette a három intézményegység. Ez a szerkezeti forma az intézmények államosítását követően széthullott, mára külön intézményként működnek a községben. Herceghalom község önkormányzata úgy döntött, hogy (tekintettel a 3000 fő alatti településszámra, ill. az intézmény működtetésének költségeire) az intézmény fenntartásával együtt a működtetést is átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. Képviselő testület biztosította az intézmény vezetését, hogy lehetőségeihez mérten továbbra is finanszírozza azokat az önként vállalt feladatokat, /például a művészeti oktatást, azon belül is a hagyományőrző néptánc foglalkozást/, amelyek az iskola pedagógiai programjának alappilléreit adják. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak kell tekintenünk a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni felcseperedő tanítványainknak. 

 

Szakköreink személyi feltételei biztosítottak, amennyiben a különböző művészeti foglalkozásokat szaktanár, illetve művésztanár végzi.

A szakkörök zavartalan működéséhez megfelelő helyiségeket biztosítunk. Ebben a tanévben hoztuk létre művészeti szaktantermünket, melyben a zenei oktatás folyik.

A néptánc a tornacsarnokban, vagy a tornacsarnok előtti aulában kapott helyet.

 

A különböző helyiségeket olyan dekorációval látjuk el, melyeket a képzőművészeti szakkör tanulói készítettek. Ez kettős célt szolgál, egyfelől díszíti a termet, másfelől elismerése, megbecsülése a szakkörben végzett munkának.

 

A tehetséggondozó program célja, hogy biztosítsuk a tanulóknak azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik képességeik hatékonyabb kibontakoztatását és fejlesztik a személyiségbeli „háttértényezőket” is.

Konkrét cél:

 • a tanulóink egyéni adottságainak, képességeinek felderítése,
 • a személyiségük sokoldalú kibontakoztatása,
 • a tanulók kellő motiválása,
 • az egyéni differenciálás megvalósítása.

 

Iskolánkban a tehetséggondozást tantervi órakeretben és szakköri formában biztosítjuk. Pedagógusaink különös figyelmet fordítanak arra, hogy a különböző érdeklődési körű tanulókat – az órán tanúsított magatartásuk, a különböző szaktárgyakhoz viszonyuló affinitásuk alapján – a számukra megfelelő szakkörökbe irányítsák, melyeket a tanulók és szülők igényei alapján indítunk.

Iskolánkban a tehetséggondozás többféle formában is működik, jelen pályázatunkban azonban a művészeti oktatást /képzést/ szeretnénk bemutatni.

Intézményünkben jelenleg:

énekkar, kamarazene, szolfézs, furulya, fuvola, gitár, zongora, zenei előképző, színjátszó és néptánc szakkör működik.

A jelenleg működő szakkörök közül szeretnénk külön kiemelni a néptánc oktatását, mint a hagyományőrzést és a népi kultúra továbbélését biztosító programot. 

 

A népzene és a néptánc oktatás célja:

 • a diákok identitás tudatának erősítése
 • a közösségi szellem erősítése
 • a magyar népzene jobb megismerése
 • a Kárpát-medence néptánc és népzenéjének megismertetése
 • a különböző országok népzenéjének, néptáncának megismerése, mely nagyban hozzájárul a különböző kultúrák elfogadásához

Művésztanár segítségével élőzenés néptánc foglalkozásokat tartunk, váltott magyar népi hangszerekkel, ezáltal a gyerekek megismerik a jellegzetes magyar népi hangszereket is. Minden zenész maga mutatja be hangszerét, a hangszer felépítését, használatát, történetét. A gyerekek kérdéseket tehetnek fel a beszélgetések során, de a zenészek is visszakérdeznek a hangszer ismertetéseken elhangzott információkra /interaktív kapcsolat/.

Ezek a foglalkozások a magyar hagyományokra, a jeles napok mentén vannak felfűzve, amikhez tematikába foglalt népi játékokat kötnek. Egy-egy időszakban /advent, nagyböjt/ a magyar hagyományokat követve nem táncolnak, de táncos-énekes körjátékokat, esetenként böjti játékokat tanítanak a gyerekeknek.

A foglalkozások során a néptáncoktató, folyamatcentrikus oktatást helyezi előnybe a célorientált oktatással szemben. 

Az alsó tagozatban a teljes osztályközösségeknek tartják a foglalkozásokat, mellyel egyszerre igyekeznek támogatni a gyerekek egyéni és szociális fejlődését, az osztálytanítókkal együttműködve.

Iskolánkban 3 éve működik a néptánc szakkör. Kezdetben csak az alsó tagozatos gyerekek jártak ide, később kibővült a létszám a felső tagozatos diákokkal. Jól látható az a tendencia, hogy egyre több gyerek jelentkezik és szereti meg ezt a művészeti ágat. Ebben a tanévben már heti több mint 2 órában folyik az oktatás. Külön az alsó tagozatnak, és külön a felsős tagozatnak. Az oktatást hivatásos néptánctanár végzi, a zenei kíséret mindig élő. Itt kerül sor a hangszerek bemutatására is. 

A gyerekek megismerik a pásztorhangszereket: furulyát, tilinkót, kavalt, kettősfurulyát, fujarát, kobozt, ütőgardont, öthúros hegedűt, valamint a kísérő zenekar egyéb hangszereit: cimbalom, duda, tekerő.

A diákok a következő néptáncot tanulják: Moldvai táncok /kezes, pálmácska,lérem, serénymagyaros, ördögútja, zdrobuleanka/ – Dunántúli ugrós – Dunántúli ugrós lassú és friss csárdás – játékfűzés és néptánckoreográfia.

A gyerekek számára – túl azon, hogy megismerkednek a népzenével és a néptánc különböző fajtáival, a kor sajátosságainak megfelelő mozgásigény kielégítésre kerül, s fejlődik mozgáskultúrájuk is.

A betanult táncokat természetesen közönség előtt is előadják az iskola, különböző rendezvényein /majális, évzáró, testvérvárosi napok, stb./

Az éves játék és táncanyagból év végére összefoglalásként játékfűzést és néptánckoreográfiát készítenek, mellyel a gyerekek az iskola és szülői közösség előtt mutatkoznak be.

Fontosnak tartjuk a játékos néptáncoktatási módszert, valamint a táncházmódszer alkalmazását.

Iskolánkban a néptáncoktatás 68 órát ölel fel, vagyis minden héten heti 2 óra.

 

Képek a néptánccsoport fellépéséről iskolánkban.

 

A tehetséggondozó program célcsoportja:

 

A bevonni kívánt célcsoport iskolánk tanulói. Jelenleg 38 elsős, 10 felsős tanuló tagja a néptánc csoportnak. /Kisiskola vagyunk, tanulóink létszáma 186 fő/. Már az elsősökkel igyekeztünk elkezdeni, kiépíteni a néptánc csoportot, mert tapasztalataink szerint így nagyobb az esélye annak, hogy az iskola befejezéséig a szakkör tagjai maradnak. Ez irányú érdeklődésük felkeltésére tartunk hangszeres és néptánc bemutatókat a szakkörök vezetői által.

Az első bemutatkozás úgy történt, hogy iskolánk tornacsarnokában az iskola valamennyi pedagógusa és diákja együtt táncolt élőzenére. Ennek hatása rendkívüli volt, együtt ropták a táncot a gyerekek a tanáraikkal. Felemelő érzés volt hallani és látni, ahogy a diákok és pedagógusok együtt énekeltek, táncoltak. A műsor folyamán a zenészek bemutatták egyenként hangszereiket, sőt megengedték, hogy a gyerekek kipróbálják őket. Egy interaktív kapcsolat alakult ki a zenészek és a diákok között. A zenészek beavatták őket a hangszeres muzsika rejtelmeibe, a feltett kérdésekre válaszoltak, majd visszakérdezték a frissen szerzett információkat.

Ezek után történt, hogy a népzenei, néptánc szakkörbe toboroztuk a gyerekeket, akik nagy örömmel és lelkesedéssel csatlakoztak ehhez a programhoz, természetesen a szülők hozzájárulásával.

A néptánccsoport fellépése az évzárón.

 

Tehetségterület: Zenei

A program célja: A program célja, hogy támogassa azokat a zeneművészeti ágon tanuló növendékeket, akik érdeklődnek a zeneelmélet és a zeneszerzés iránt. A zeneelmélet játékos elsajátítása és a zeneszerzés alapjainak megismerése, hozzájárulnak ahhoz, hogy a növendékek megtapasztalhassák a zenei alkotás élményét. A program részeként a növendékeknek biztosított az ilyen tematikájú versenyrészvétel és az önállóan készített művek nyilvános előadása.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

 

Óraszám: Évi 36 óra, heti egy óra

 

Beválogatás bemutatása: Az alapfokú művészeti iskolai zeneművészeti ágán tanuló növendékeket válogatunk be a programba. A beválogatás során a legfőbb szempont, hogy a növendék előzetes zenei tanulmányai során a pedagógusok felismerjék, a növendék érdeklődését a zeneelmélet és a zeneszerzés iránt. Ezt az érdeklődést pedagógusaink a mindennapi zenei munka során mérik. 

 

A gondozás bemutatása: A gondozás során a növendékek játékos körülmények között ismerkednek meg a zeneelmélet és a zeneszerzés alapjaival. Amennyiben erre lehetőség van a differenciáló foglalkozások alkalmával a növendékeket felkészítik regionális zenelméleti versenyekre illetve részt vehetnek életkoruknak és zenei felkészültségük megfelelő zeneszerző versenyen is. A gondozás során a növendékek használhatják kreatív energiáikat, erősödhet reális értékelésük és önértékelésük. Megtapasztalhatják az alkotás élményét.

 

Hatásvizsgálat bemutatása: A zenelmélet és a zeneszerzés gondozás hozzájárul ahhoz, hogy a diákok jobban megismerjék saját hangszereiket és elmélyítsék a zenei tanulmányaikat. A gondozás felszabadítja a diákok kreatív energiáit. A zenelméleti versenyek és az elkészült művek komplex módon fejlesztik a diákok személyiségét. A koncerteken elhangzó önálló művek a diákok közösségteremtő szerepét is elősegítik.


Résztvevők száma: 5-15 fő

Tehetségterület: képzőművészeti, zenei, tantárgyközi 

A program célja:  a programban résztvevő diákokkal megvalósított tömbösített zárófoglalkozás (egy hetes ), melynek célja, hogy a különböző tehetségterületen tanuló diákok közös produktumokat hozzanak létre. Megtapasztalják a közös alkotás örömét. A tábor időtartama alatt komplex képességfejlesztés történik. Közösségerősítő, közösségépítő hatása is van és erősítik az esztétikus környezet iránti igényt a diákokban.

Célcsoport:8-14 éves korosztály

Óraszám: Évi 36 óra, tömbösítve tanév végén 

Beválogatás bemutatása: A beválogatás alapja általában a diákok képességvizsgálatán és érdeklődésén alapul. A témáktól függően a diákok az alapfokú művészeti iskolai képzőművészeti, zeneművészeti, táncművészeti ágának keretein belül mutatják be alkotásaikat.  

A gondozás bemutatása: A gondozás év végén 1 hetes turnusban zajlik. A gondozás keretében a diákok közösen valósítanak meg alkotásokat, műveket, közös produkciókat, előadásokat. A munkák elkészítése során fejlődnek vizuális és manuális képességeik, a térbeli elrendezés, térlátás képességei, zenei képességeik, együttműködő képességük, integrációs készségük. Egy témát több szempont, látásmód, elképzelés alapján közelítenek meg. A gondozás keretében a diákok megtapasztalhatják az alkotás teljes folyamatát a tervezéstől a megvalósításig.

Tevékenységek:

 • mesedramatizálás
 • képzőművészeti alkotás: jelmez, dekoráció, háttérkép,  
 • összművészeti mesetábor

Hatásvizsgálat bemutatása: A programnak köszönhetően a diákok szerteágazó ismeretekhez jutnak és erősítik számos készségüket. A program tapasztalataink alapján hozzájárul az elmélyült alkotás, a flow-élmény megtapasztalásához. A mű készítése közben a diákok új készségekhez jutnak a térábrázolás és egyéb grafikai módszerek terén. Az elkészült mű lehetővé teszi a téma mélyebb megismerést, hatékonyan differenciál, fenntartja a növendékek érdeklődést, emeli motivációjukat, és sikerélményhez juttatja őket, mely megerősíti az adott terület iránti elkötelezettségüket.

Résztvevők száma:10-20 fő

Hatásvizsgálat:

Összességében elmondható, hogy a programban részt vevő diákok személyiségének, kreatív képességének, érzelmi inteligenciájának fejlődése mutatható ki, fogékonyabbak lesznek a művészeti ágak, irányzatok iránt. Ez megnyilvánul alkotásaikban, kommunikációjukban, előadásaikban, elért eredményeikben.

A program növendékei elsősorban iskolai és községi rendezvényeken jutnak szereplési lehetőségekhez: 

 • Abacus piknik, 
 • Hami őszi és költészet napi koncert,
 • Adventi koncert, tanszaki nyilvános koncertek, 
 • Tehetség napi gálakoncert és kiállítás.  
 • Képzőművészeti kiállítás a Magyar Kultúra napja alkalmából

Kiemelt alkotásaik:

 • Iskolaújság elkészítése negyedévi rendszerességgel
 • Faliújságok dekorálása
 • Mozaikfal elkészítése
 • Mesefa az aulában
 • Saját szerzemény előadása a Tehetségfórumon (zongoradarab- CS.CS)
 • egyedi ékszerek készítése családtagoknak, testvérosztályoknak
 • Karácsonyi műsor dekorációi
 • Adventi vásárfia

A diákok eredményesen, sikeresen részt vesznek más művészeti iskolák által szervezett rendezvényeken is: 

 • Pilisvörösvár, Budaörs művészeti iskolák találkozója versenyeken : 
 • Fuvola minősítőverseny,
 • kórus minősítőversenyen (ezüst minősítés)
 • Szolfézs versenyek (Törökbálint)
 • Zongora verseny (Biatorbágy)
 • Online zeneszerzőverseny;
 • Kék-fehér képzőművészeti verseny (Zsámbék) 

Program óraszáma: 36 óra
Résztvevők száma: 15 fő

Tér – Zene – Tánc